Forsikringsselskaber og falitter

Forsikringsselskaber og falitter

Et stort antal forsikringsselskaber har igennem årene virket på det danske markedet. De har alle været under Forsikringsrådets, senere Forsikringstilsynets og Finanstilsynets tilsyn. Også andre finansielle erhverv såsom realkreditinstitutter, banker og sparekasser er underlagt et sådant tilsyn. Det bliver udøvet i henhold til de forskellige finansielle tilsynslove.

Hensigten hermed er i videst muligt omfang at sikre finansiel stabilitet og i den forbindelse sikkerhed for, at indskydere, obligationsejere og forsikringstagere undgår tab ved deres engagementer med de finansielle virksomheder. Den sikkerhed er selvfølgelig også i seriøse virksomheders interesse. Tilsynsvirksomheden bidrager til at sanere konkurrencen, så uansvarlig økonomisk adfærd bedst muligt undgås. Behovet for finansiel stabilitet er umiddelbart mest udtalt på pengeinstitutområdet. Opstår der usikkerhed om en banks evne til at svare sine forpligtelser, vil dens indskydere ret omgående ønske at trække deres penge ud.

Velfærdstruende konsekvenser

Der opstår “run” på banken, der økonomisk bryder sammen, hvilket forplanter sig til låneopsigelser og fallitter i erhvervslivet og muligvis også til andre banker. En fallit i forsikringserhvervet repræsenterer ikke umiddelbart den samme trussel mod den finansielle stabilitet. Der er heller ikke samme risiko for, at forsikringsselskaberne kommer i en “run-situation”. Imidlertid er det klart, at en fallit i et skadesforsikringsselskab efter omstændighederne kan have velfærdstruende konsekvenser for forsikrede. Det sker, hvis de forinden har været udsat for en alvorlig skadesbegivenhed.

Når der på markedet findes et stort antal forsikringsselskaber i indbyrdes konkurrence, er det imidlertid ikke hverken muligt eller ønskeligt helt at udelukke, at enkelte selskaber kan komme i vanskeligheder med betalingsstandsning og konkurs til følge.

Konkurrencen på markedet er vigtig for tilfredsstillelse af forsikringstagernes efterspørgsel, for produkternes udvikling og pris. Alt for rigoristiske reguleringer ville således strangulere konkurrencen. Omvendt betyder det også, at forsikringsselskaber ind imellem kommer i økonomiske vanskeligheder. Der må gennemføres en såkaldt genopretning eller en egentlig likvidation. Det er ikke noget, der sker tit.

Forsikringsaftaleloven

Lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler (FAL) er blevet til som et  resultat af et samarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark. Dette samarbejde startede med, at den norske regering i 1915 rettede  henvendelse til regeringerne i Sverige og Danmark. man foreslog, at der mellem Norge, Sverige og Danmark indledtes drøftelser af muligheden for at tilvejebringe en i det væsentlige fælles lovgivning om forsikringsaftaler.

Regeringerne i Sverige og Danmark erklærede sig interesserede i sådanne drøftelser. Fra norsk side gik man herefter i gang med at udføre det grundlæggende arbejde. Efter at Finland var blevet selvstændigt i 1917, tiltrådte dette land samarbejdet. I hvert af de deltagende lande blev der nedsat kommissioner. Dette arbejde mundede ud i et foreløbigt udkast til lov om forsikringsaftaler af 1921. Et endeligt udkast til lov om forsikringsaftaler var klar i 1925.

Det endelige udkast er i hvert af de fire lande forsynet med udførlige motiver, som giver betydelig hjælp ved fortolkningen af de enkelte lovbestemmelser. De fire udkast og de fire love, som blev resultatet af udkastene, stemmer på alle væsentlige punkter overens med hinanden.

En forsikringscase

Niels er klart af den opfattelse, at den aktuelle forsikringssum er mindre end de aktuelle værdier hos familien Christiansen. Han og Alice diskuterer derfor, om man skal gøre underforsikring gældende. Alice har undersøgt hele forsikringsforholdet og har konstateret, at kunden i en lang årrække har haft alle sine forsikringer i hendes selskab. Ikke kun de private, men også for den herreekviperingsforretning, som Andreas Christiansen ejer. Der er derfor tale om et samlet kundeforhold med en pæn præmievolumen.

Der har kun været anmeldt én skade på policerne, nemlig en mindre parkeringsskade for to år siden, så lønsomheden er ovenud fin. Alice og Niels ser i den forbindelse også på årsagen til den aktuelle skade, som er opstået som følge af en gnist fra naboens bål. Alt var meget tørt på grund af den varme sommer- Vindretningen var lige ind til familien Christiansen. Derfor måtte naboen kunne påregne, at gnister fra hans bål med stor sandsynlighed ville kunne anrette skader. Han havde jo set, at gnister føg ind til Andreas, og havde jo også overhørt Andreass advarsler.

Skriv en kommentar