En helt almindelig forsikringskunde

Præsentation af en helt almindelig forsikringskunde

Familien Christiansen er en almindelig Dansk forsikringskunde bestående af ægteparret Andreas, 44 år og selvstændig herreekviperingshandler, og Annemette, der er 40 år og advokatsekretær. Sammen har de børnene Svend på 16 år og Ingrid på 12 år, der begge går i skole. Familien bor i en toetagers villa fra 1992 i udkanten af Randers. Den offentlige vurdering af denne villa er på 2.600.000 kr. Familien har to biler, nemlig en Ford Mondeo fra 2013, som Andreas sædvanligvis benytter, samt en Ford Fokus fra 2008, som Annemette benytter. Husstandsindkomsten er på 1.200.000 kr., idet Annemette tjener 350.000 kr. og Andreas kan udtrække 850.000 kr. fra sin forretning.

Andreas Christiansens herreekviperingsforretning ligger i lejede lokaler på torvet i Randers i forbindelse med gågaden med et stort supermarked og andre detailforretninger som naboer. Andreas arbejdede tidligere som ekspedient i forretningen, men overtog denne fra den tidligere ejer, da han ønskede at gå på pension i 2001. Andreas har i de forløbne år moderniseret forretningen ikke så lidt samt højnet kvalitetsniveauet. Forretningen er i dag er et yndet sted at handle i for en stor kundekreds, der ikke kun kommer fra Randers, men fra hele byens opland.

I forretningen beskæftiger han tre medarbejdere. For at følge med i modetendenserne rejser Andreas meget til messer både i Danmark og i udlandet og specielt til Italien, Frankrig og Tyskland. Fra disse lande har han også egen import af konfektion m.m. Han kombinerer ofte sådanne rejser til udlandet med ferie, når det er muligt for resten af familien at støde til. Udover opsparingen i såvel villaen som forretningen har Annemette og Andreas investeret i en række aktier med en samlet kursværdi på 350.000 kr. Andreas er i øvrigt aktiv i lokalsamfundet og er således næstformand i handelsstandsforeningen og medlem af skolebestyrelsen i den lokale skole.

Analyse af kundens behov

På grundlag af de oplysninger man har skaffet sig ud fra disse spørgsmål, kan man nu begynde at analysere kundens forsikringsbehov som forsikringskunde. Der tages udgangspunkt i familien Christiansen fra vor casestory. Familien Christiansen har et hus, der som alle andre villaer kan rammes af mange former for skader. Som de vigtigste må nævnes: brand, storm og anden bygningsbeskadigelse som følge af vand, snetryk, indbrud og hærværk samt angreb af insekter og svamp. Sådanne skader vil være bekostelige at reparere. Derfor har man behov for en forsikring, der kan overtage denne risiko og dække de økonomiske konsekvenser, hvis der skulle opstå skader.

Forsikringsselskaberne har tilpasset et produkt i form af en villaforsikring. Den dækker ikke ikke alene dække de nævnte typer af skader, men også en lang række andre skader. Desuden dækker det ansvar, man som husejer kan ifaldes ved at forvolde skade på andre personer eller disses ting. Rammes et hus af en af de nævnte skader, er der stor sandsynlighed for, at det, der er inde i huset, også bliver beskadiget. Det være sig møbler, tøj, husholdningsartikler, musik- og tv-anlæg m.m., der hører til ethvert hjem. Også her har forsikringsselskaberne tilpasset et produkt i form af en indboforsikring. Den vil dække de økonomiske konsekvenser af den mangfoldighed af skader, der kan true en families indbo.

Ansvarsforsikring og kaskoforsikring

Forsikringen er suppleret med en ansvarsforsikring, der dækker det ansvar, man som privatperson kan ifalde ved at forvolde skade på andre personer eller disses ting. Familien har to biler, som begge skal have en ansvarsforsikring, der kan dække det ansvar, som man kan ifalde for skader forvoldt med køretøjet. Selve bilen kan også lide skade ved brand og kørselsuheld, hvor andre ikke er skyld i sådanne uheld. Sådanne skader kan dækkes af en kaskoforsikring. Familien Christiansen må her overveje, om det økonomisk kan svare sig at kaskoforsikre Annemettes 10 år gamle Ford Fokus.

En forsikringsløsning som den ovennævnte vil sikre familien mod skader på deres ejendele og således sikre bevarelsen af de fysiske rammer. Familien har bygget deres tilværelse op på grundlag af såvel Annemettes som Andreass indtægter. I tilfælde af tabt erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykkestilfælde vil disse indtægter falde væk. Den fortsatte indkomstmulighed bør derfor sikres gennem tegning af en erhvervsevnetabsforsikring og en ulykkesforsikring. Indtægten vil også falde bort i tilfælde af arbejdsløshed, og en arbejdsløshedsforsikring bør derfor overvejes.

Familieforsikring og ulykkestilfælde

Endelig vil indtægten falde bort ved tidlig død, og denne risiko bør derfor dækkes gennem en familieforsikring. For at kunne opretholde levestandarden ved pensionering må der ud over de værdier, som familien råder over, ske en opsparing via livsforsikring i en kombination af en kapitalpension, en ratepension og en livrentepension. I tilfælde af skilsmisse vil familiens situation radikalt blive ændret. For den af parterne, der eventuelt beholder huset, vil der opstå et hul økonomien, som det imidlertid ikke er muligt at forsikre sig mod.

De førnævnte dækninger kan suppleres med dels en sundhedsforsikring, der dækker behandlingsudgifter på hospital, privat klinik eller lignende i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde. Dels en forsikring ved kritisk sygdom, hvor der udbetales en sum, hvis man efter forsikringsselskabets definition får en livstruende sygdom. Familiens børn bør også ulykkesforsikres, således at de kan have et økonomisk grundlag senere i tilværelsen, såfremt de i barneårene skulle blive invalide som følge af et ulykkestilfælde.

Erhvervsforsíkring og erhvervsansvarsforsikring

Et vigtigt element i forsikringen er tandskadedækningen, hvor specielt børn gennem deres leg kan komme ud for ulykker, hvor tandsættet beskadiges. En endelig ofte kostbar korrektion kan først finde sted, når kæbepartiet er udvokset. Ser vi på Andreas Christiansens herreekviperingsforretning, så kan forretningens inventar og varelager blive ramt af de samme skader som det private indbo, nemlig brand, tyveri og hærværk samt vandskader. Skulle en af disse skader opstå, vil Andreas få et formuetab. Han risikerer også, at forretningen må holdes lukket i en kortere eller længere periode, hvorved han mister sin omsætning og derved lider et driftstab.

Til at dække sådanne skader på en virksomhed har forsikringsselskaberne tilpasset et produkt kaldet en erhvervsforsíkring. Andreas må også beskytte sin formue mod erstatningskrav, hvis han eller en af hans medarbejdere forvolder skade på kunder eller disses ejendele. Dette kan han gøre gennem en erhvervsansvarsforsikring. De ansatte kan komme til skade i arbejdstiden, og Andreas er forpligtet til at have en arbejdsskadeforsíkríng, der vil dække sådanne skader. Varer, som Andreas selv importerer, kan på forskellig vis lide skade under transporten.

Transporforsikring og rejseforsikring

Har Andreas i henhold til de aftalte købs- og leveringsvilkår risikoen for sådanne skader, kan han dække denne risiko gennem en transporforsikring. Når Andreas er på rejse i udlandet til modemesser, vil han ikke være omfattet af den offentlige sygesikring. Det gule kort ikke gælder under forretningsrejser. Bliver han derfor syg under sådanne rejser og skal have lægehjælp og medicin og måske oven i købet skal hospitalsindlægges, må han bære udgifterne hertil af egen lomme. For at undgå denne risiko kan han tegne en særlig rejseforsikring, der vil dække sådanne udgifter samt betale en eventuel hjemtransport, hvis den videre lægebehandling bedst kan ske i Danmark.

Gennem en forsikringsløsning som den ovennævnte for forretningen vil Andreas som forsikringskunde kunne sikre både sin kapitalinteresse og sin afkastningsinteresse. Nu var det ikke tilfældet for familien Christiansen, men havde familien haft et sommerhus, skulle der for dette og det aktuelle indbo tegnes en fritidshusforsikring. Den ville i store træk give samme dækning som den ovennævnte villaforsikring og indboforsikring. Havde man haft en campingvogn eller en båd, kunne der her tegnes en speciel kaskoforsikríng, der ville dække beskadigelser eller tyveri. Havde man haft en hund, skulle der minimum være tegnet en ansvarsforsikríng. Den er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, man som ejer kan ifalde for de skader, hunden måtte forvolde. Derudover kan der tegnes sygeforsikring for hunde og heste. Få 3 gratis tilbud på forsikring her!

Skriv en kommentar